یه همکار نامحترم دارم که هر وقت میاد توی اتاق ما یا توی راهرو باهاش روبرو میشم حس میکنم چشماش اشعه ماورای سبزچمنی داره همه چیییییییییییییییز رو در یک آن دید میزنه مرتیکه عوضی ، صداشو نازک میکنه انگار داره با دوست دخترش حرف میزنه... بوی گند هم میده .. میخوام بزنم لهش کنم همین روزها ..

کثافت هرزه . زنش هم هر چند ماه یه بار بچه به بغل پا میشه میاد شرکت به هوای دیدن بقیه همکارها .....

/ 0 نظر / 6 بازدید