مدتهاست که من یک "کپیده قشنگو" هستم ..

از شدت خستگی و خواب آلودگی دلم میخواد گریه کنم ... واقعا کسی میتونه عمق بی جونی و بی حالی و خواب آلودگی منو درک کنه ؟

نمیدونم مال این هوای آلوده س ؟ مال این کار فرسایشی مزخرفه ؟ مال این گرد مرگ و ناامیدیه که روی شهر پاشیدن ؟ مال گ ش ا د گی ماتحته ؟ مال چه کوفتیه که اینقدر جان در بدن ندارم ...

/ 0 نظر / 196 بازدید