روزهای تاریک.روشن.
 
قالب وبلاگ
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» پائولو بازی.. :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» نغزینه !! :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» humanity switch :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» It has been a hell of a year :D :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» بیربط اما دلنشین :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» کلاوس عزیزم ، آی نید یو :D :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» phoenix :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» مدتهاست که من یک "کپیده قشنگو" هستم .. :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» کار تو کفاره دادن به گناهانیست که دیگران می کنند... :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» UX چی بیده دیگه بالام جان.. :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» چه یأس بی نهایتی ندیم من شد .......... :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» تقدیم به عزیز از دست رفته ... :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» je crois.... :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» You Gotta Have Balls !!! :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» آزار دارم ..:دی :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» تمام بغض قناری ها .. :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» فرهاد کنجکاو! :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» جر میخوریم از شوق خدمت و فوران مهربانی. :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» dear me , grow up ! :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» جمعه ۱ دی ۱۳٩۱ :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» یبوست ذهنی :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» این ترانه زواله . این صد ، صدای من نیست .. :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» رویابازی :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» بی ربطططط بیربططططط :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» نقققق نامه :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» نظر من به نظر شما نزدیک نیست ولی.. :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» بیب.. :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» امتحان دارم .. :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» so screwed... :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» کجاست یاری دهنده ای که مرا یاری کند..!! :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» بیا ای خسته خاطر دوست.. :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» کو گوش شنوا .. :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» ١٠ کلید موفقیت از نظر دیپاک چوپرا :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» :| :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» برای ایلیا و هلیا که هیچوقت نمیتونم ببینمشون. :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» فخر می فروشیم... :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» دون خوان نامه ... :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» این منبر روضه خون نمیخواد :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» Le Petit Prince :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» به تن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان.. :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» make a deal with the devil :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» صبا :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱ :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» هیچ جای پیاز بودن... :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» chasing cars :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» چند قاشق گه اضافه .. :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» انفجاری در راه است.. :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» خدایا با ما مسسسسسسسله داری ؟؟؟؟؟؟؟؟ :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» فروپاشی عصبی... :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» ! :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» del's dar :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» همشاگردی سلام :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» ماله میکشیم :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» وضعیت آخر :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» من که سنگرم سکوته. :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» :| :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» هایده می گوشیم .. :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» تنبل خونه شاه عباس :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» I NEED CLOSURE! :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» شوهرآهوخانم.. :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» رؤیای یک رقص بی وقفه از شادی ... :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» به یک سرویس کننده دهن والد نیازمندیم :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱ :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» don't....Just don'tttttt..... :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» متروشاپینگ .. :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» همین روزها میترکم .. :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» little prince..... :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» داری بی غیرت میشی عزیزم .... :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» c'est ma vie.... :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» چرت و پرت گویی :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠ :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» زنده می باشیم همی . :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» That homewrecker bitch :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠ :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» don't stop believing.... :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» Home Sweet Home.... :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جدایی ما از اینجا :) :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» AskGod.Com :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» 1390 :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» برای ثبت در تاریخ ... :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» i was wondering... :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» .... شاید که آینده از آن ما .... :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» سکوت همیشه نشانه رضایت نیست :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» بیب :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» بلوار چمران :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
» بچه شهرزاد اینها غذای بد پخته بود .. :: پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» بفرمایید نسکافه داغ با صدای بارون و میو میوی پیشی :) :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» :) :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩ :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» نق نق :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» t;v ; :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» یک عاشقانه آرام :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» پروانه شدن :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩ :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» هدهد شانه به سر :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» Ooopppsss I did it again ;) :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩
» پیشی عسلی :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩
» Get the hell out of my life :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» پروژه جدید :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩
» لطفا چشم خود را به روی مشکل نبندید ، با بستن چشمان شما ، مشکل گورش را گم نمیکند. :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» Un jour ou l'autre :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
» Dexter :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
» :| :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩
» 9 آذر :: چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩
» مثل پروانه ای در مشت .. :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» when is it gonna be ؟؟؟؟؟؟؟ :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» :| :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» طاقت بیار رفیق.. :: سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
» جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» :| :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» دیوونگی که شاخ و دم نداره .. :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
» Leave him alone .. :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» it's a new Era... :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» If That's What It Takes :Celine Dion :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» بلاخره پیداش میشه رنگین کمون.. :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» مایکل اسکولفیدم آرزوست .. :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩
» "Analyse It" :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» couple retreat!! :: جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸٩
» این منم ... هیچ چیزی غیر عادی نیست ، این رازیه که فقط خود شما میدونین !! :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
» Certaines personnes n'ont jamais grandi... :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» YOU! BACK OFFFFFFFFF :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
» دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» Je me sens vieux... :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» M6 Suisse :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» چراغهای رابطه تاریکند :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» va te faire foutre, laissez-nous tranquilles :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» some people just prefer denial.. :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» Dementors :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩ :: جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩
» جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» ای کاش من هم یک بی غیرت بودم :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸
» شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
» س :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» مثل پروانه ای در مشت.. :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
» بهرحال من غریبه هستم حتی اگه صدساله آشنا باشم... :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
» ای فلک بازی چرخ تو نازم.. :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» بازگشت گیدورا :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» قوانین زندگی با تاخیر :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آقای مجری آقای مجری تفلد عید شما مبارک.. :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» یعنی که به من چه !!.. :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» میو :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» why so seriousssss?? با صدای جوکر شوالیه تاریکی بخونینش.. :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» سوره اینترنت آیه دویست و پنجاه و شش مگ :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» غیر قابل تحمل :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
» لحظاتی برای ثبت در تاریخ :: چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧
» تو ای خدای هستی نذار وطن بمیره... :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» رمه ام گم شده است دوباره ، عجب بساطی داریم ها. :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
» روزهای روشنم را دوست میدارم همی..تمام نشوید. :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» به آرامی آغاز به مردن می‌کنی... :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧
» ... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
» مایکل اسکوفیلد مواظب خودت باش :) :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» اینقده خوبه.. :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳۸٧
» نپرسین .. :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» شاد و شاد و شادا , لالا لالا لا لا لا .. :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» فلان لقش..ق را با تشدید تلفظ نمایید :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧
» نوستالژی دانی یعنی چه؟ :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» اندر احوالات بانو مکرمه خودم :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧
» oops i did it again.. :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» فخر میفروشم همی .. :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧
» یک رابطه پیوندی یونی میان گوز و شقیقه..پرتقال فروش برام مهم نیست سن و سالش.. :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
» خیلییییییییییییییی خوش گذشت..خیلیییییییییییییی زود گذشت.. :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» در مضرات نسکافه خوری.. :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» خائن! :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
» بوس و کنار!؟؟!! آی آی.. :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
» وات الس..؟ :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧
» عنوان مطلب:عکس من با لب و لوچه آویزون.. :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» لطفا خوش خط باشین! :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٧
» عنوان مطلب :عکس لب و لوچه ای که آب فراوان از آن لبریز شده باشد !! :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
» I'm OK! :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧
» چگونه پاچه ورمالیده نباشیم یا راهکارهای لاولی بودن به قیمت سرطان خفقان گرفتن :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» 1500 یک ، 1500 دو ، 1500 سه ، دختر مورد نظر به فروش رسید.. :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» بیشعورها رو میگیرن! :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قمر و دوستعلی... :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» نقاب!! :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» اولین سالگرد ازدواجمون مبارک!!! :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» یک گیگابایت در قوری و دی وی فرندز... :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» having affair...داشتن یا نداشتن...!!؟؟ :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
» .. :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧
» روزمرگی های من :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» سال نو مبارک :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
» ... :: چهارشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٦
» I have nothing , if i don't have you.. :: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
» جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦ :: جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦
» شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦
» دندونپزشک سراغ دارین؟ :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» آماده باش عزاداری :( :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
» شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» شهر من ، من به تو می اندیشم نه به تنهایی خویش.. :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
» قاتل زنجیره ای :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» اندر احوالات قطع شدن کانکشن اینترنت :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» perfect housewives :: یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» کنسرت سیمین غانم ، شیراز ، تالار حافظ :: دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
» شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
» بیخیال بابا.. :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
» تاثیر دوران تحصیل... :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
» .. :: شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» غر یخ زده :: دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
» وراجی :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» نمیخوام! :: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
» یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦
» شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦ :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦ :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
» شروع دوباره... :: دوشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦
.: Weblog Themes By Pichak :.

  • انصاری
  • پی سی سون
  • ضایعات